Plaats een advertentie


Algemene Voorwaarden

Laatste update: 21/09/2016

§1.Onderwerp en toepassingsgebied

 1. BikeExchangeDE Vertriebs GmbH, Leightonstraße 3, 97074 Würzburg, Duitsland, hierna “BikeExchange” genoemd, biedt onder de website http://www.bikeexchange.nl een virtuele marktplaats voor fietsen en fietsaccessoires aan, waarop door de geregistreerde gebruikers goederen aangeboden en verworven kunnen worden.

 2. Deze voorwaarden gelden zowel tegenover consumenten, als tegenover ondernemingen. Consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die de bedoeling heeft om een bestelling uit te voeren, zonder dat deze kan toegerekend worden aan een zelfstandige- of beroepsactiviteit. Onderneming in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke- of rechtspersoon die bij de bestelling handelt in zijn of haar commerciële of zelfstandige hoedanigheid. Om gebruik te kunnen maken van het platform moeten ondernemingen hun hoofdzetel in Nederland hebben en daadwerkelijk een onderneming drijven.

 3. Alle prijzen worden in euro uitgedrukt. De aanbieding van producten, van welke aard of op welke wijze dan ook, geschiedt eveneens in euro.

§2. Wijzigingen

BikeExchange behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. BikeEchange zal de wijziging en/of aanpassing van de Algemene Voorwaarden vier weken voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen aan de gebruiker ter kennis brengen. Als de gebruiker niet binnen de twee weken na de mededeling van de veranderde voorwaarden tegenspraak voert, dan worden deze nieuwe voorwaarden als stilzwijgend aanvaard beschouwd. Als de gebruiker zich verzet tegen deze veranderde voorwaarden heeft BikeEchchange het recht om de overeenkomst te beëindigen op het ogenblik dat de nieuwe voorwaarden in werking treden of om de overeenkomst voort te zetten onder de huidige voorwaarden.

§3. Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van de door BikeExchange aangeboden diensten moet de gebruiker zich volledig en waarheidsgetrouw registreren. Deze registratie is kosteloos.

 2. Bij de registratie maakt de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord aan. De gebruikersnaam mag niet uit een e-mailadres of een internetadres bestaan, en evenmin indruisen tegen de wettelijke voorschriften, de rechten van derden of de goede zeden.

 3. De gebruiker is verplicht om zijn wachtwoord geheim te houden.

 4. In principe mag een gebruiker slechts één account onderhouden en moet de gebruiker hierbij het onderscheid maken tussen een commerciële en een private account. Ingeval van registratie als ondernemer heeft BikeExchange het recht, doch niet de verplichting, om zich een bewijs van de bedrijfsbezigheid, bijvoorbeeld een bedrijfsvergunning, te doen overleggen.

 5. Alleen volledig handelingsbekwame natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen zich als gebruiker registreren.

 6. Wijzigingen van de bij de registratie opgegeven gebruikersgegevens moeten onmiddellijk meegedeeld worden, meer in het bijzonder adreswijzigingen en een wijziging van het e-mailadres.

 7. De gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 8. Er bestaat geen recht op afsluiting van een gebruikersovereenkomst met BikeExchange. De aanvraag van een gebruiker kan zonder opgave van enige reden geweigerd worden.

 9. De gebruikersovereenkomst komt tot stand op het ogenblik van de bevestiging van de registratielink die na het volledig invullen van het aanmeldingsformulier naar het e-mailadres van de gebruiker wordt verzonden.

 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de bankgegevens van de gebruikers van BikeExchange vertrouwelijk behandeld en slechts ingeval van afnames of betalingen vanuit de rekening van de gebruiker aan de betrokken financiële instelling meegedeeld.

§4. Afsluiting en beëindiging

 1. BikeExchange kan de account van een gebruiker afsluiten wanneer de gebruiker handelt in strijd met de algemene gebruiksvoorwaarden of de wet.

 2. Meer in het bijzonder, maar niet limitatief, kan BikeExchange de account van een gebruiker afsluiten wanneer deze bij de registratie valse gegevens heeft gebruikt, de rechten van derden verstoort, de diensten van BikeExchange misbruikt of wanneer er sprake is van een andere gegronde reden.

 3. De gebruikersovereenkomst met een private gebruiker kan te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigd worden en de gebruiksaccount verwijderd worden, voor zover de gebruikersaccount verreffend werd (rekeningsaldo = 0,00 €).

 4. De gebruikersovereenkomst heeft geen minimale looptijd. De overeenkomst kan te allen tijde beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Alle opzegtermijnen lopen tot het einde van de maand, d.w.z. dat wanneer een overeenkomst in de loop van een maand wordt opgezegd, bij het einde van de afrekeningsperiode deze opzegtermijn nog in rekening wordt gebracht.

 5. Wanneer de gebruikersaccount van BikeExchange afgesloten of beëindigd werd, heeft de gebruiker niet het recht om zich opnieuw aan te melden.

§5. Tarieven

 1. De registratie als private gebruiker (consument) bij BikeEchange op de website http://www.bikeexchange.nl is kosteloos. Ook de aankoop van op de website van BikeExchange aangeboden artikelen en het lezen van de advertenties is kosteloos.

 2. Voor een commerciële account, waarbij de gebruiker artikelen te koop kan aanbieden en advertenties op de website van BikeExchange kan plaatsen, wordt een maandelijks vooraf overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Bij directe E-Commerce verkopen, die in een advertentie als “Online kopen” of “Click & Collect” worden aangeduid, geldt een commissie die in het afgesproken tariefplan in vastgelegd.

Op de succesvolle generatie van leads zijn daarnaast eveneens vergoedingen van toepassing die afhankelijk zijn van de productwaarde die door de lead gegenereerd wordt. De precieze vergoedingen kunnen in de volgende tabel geraadpleegd worden.
In het geval dat een verkoopovereenkomst ingevolge de uitoefening van het wettelijk herroepingssrecht ongedaan wordt gemaakt, volgt geen berekening. Indien de commissie reeds geboekt werd, volgt uiterlijk in de volgende berekeningsperiode een terugbetaling. De gebruiker moet het bewijs aanbrengen dat de koop-verkoop werd herroepen.
Voor een commerciële account zijn alle prijzen exclusief de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

 1. De afrekeningsperiode begint vanaf de dag van de registratie en beloopt telkens een maand.

 2. Op de dag van de registratie van een commerciële account wordt een vergoeding, vastgelegd in het tariefplan, in rekening gebracht en via de opgegeven betalingsoptie gedebiteerd.

 3. BikeExchange stelt de afrekeningen maandelijks persoonlijk aan de gebruikers ter beschikking door middel van downloads.

 4. De gebruiker, die geen consument is, blijft in gebreke wanneer er binnen de 30 dagen na de vervaldag niet betaald wordt. Consumenten blijven eveneens in gebreke wanneer zij niet binnen een termijn van 30 dagen na de vervaldag betalen, voor zover zij hierop werden gewezen in de factuur of het betalingsverzoek.

§6. Plaatsen van artikelen, verboden artikelen

 1. Alleen commerciële gebruikers zijn gerechtigd om volgens de hiernavolgende bepalingen aanbiedingen te doen en goederen te verkopen via de website van BikeExchange. Private gebruikers kunnen alleen als koper optreden of advertenties opgeven.

 2. Er kunnen slechts artikelen uit de fietssector of aanverwante sectoren te koop worden aangeboden.

 3. De aanbiedende gebruiker moet over alle noodzakelijke gegevens over de levering en de betaling informeren. De gebruiker is eveneens verplicht om alle overige verplichte juridische informatie in het kader van de verkoop van goederen op afstand aan de gebruiker ter beschikking te stellen.

 4. De aanbiedende gebruiker is verplicht om alle voor het aangeboden artikel noodzakelijke eigenschappen en kenmerken waarheidsgetrouw aan te geven.

 5. Er mogen alleen artikelen aangeboden worden die zich in eigendom van de aanbiedende gebruikers bevinden en/of van diegenen die over de nodige bevoegdheid beschikken om verkopen over het platform van BikeExchange te realiseren en/of die de verkoper in voorraad heeft.

 6. De verkoper mag in het kader van zijn aanbiedingen geen verwijzingen of links naar eigen internet- of webshopsites buiten het platform van BikeExchange plaatsen.

 7. Er mogen geen artikelen, informatie, beschrijvingen en/of beelden geplaatst worden die:
  (a) afbreuk zouden doen aan de rechten van derden, in het bijzonder van eigendoms-, auteurs-, intellectuele eigendoms- en merkenrechten.
  (b) die geweld verheerlijken of pornografisch van aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het Strafwetboek.
  (c) virussen, trojaanse paarden of andere programma’s bevatten die van aard zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te verwijderen.
  (d) niet publiekelijk verkocht of aangeboden mogen worden of waarvan het bezit het vigerend recht schendt.

 8. BikeExchange behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de aangeboden artikelen bij de betrokken verkoper te controleren. Met het oog daarop kan BikeExchange de verkoper telefonisch of per e-mail contacteren en het bewijs van de beschikbaarheid van de aangeboden artikelen eisen. In het geval de verkoper niet binnen de 24 uur na dit verzoek het passende bewijs levert, is BikeExchange gemachtigd om het artikel zonder verdere redengeving te verwijderen.

§7. Totstandkoming van koop-verkoopovereenkomsten over het platform

 1. Een koop-verkoopovereenkomst komt alleen wanneer gebruik wordt gemaakt van de koopfunctie “Online kopen” of “Click & Collect” op de volgende manier tot stand:
  Met de bestelling van een product wordt een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van een overeenkomst aan BikeExchange gedaan. BikeExchange wordt geleid door BikeExchangeDE Vertriebs GmbH, Leightonstraße 3, 97074 Würzburg, Duitsland, en wordt in het geval van het sluiten van een overeenkomst de contractpartner van de gebruikers. De koopovereenkomst komt tot stand doordat BikeExchange met de verzending van de goederen het aanbod aanvaardt. De automatische verzending van de bevestigingsmail van de bestellingsaanvraag brengt geen aanvaarding vanwege BikeExchange met zich. Deze e-mail bevestigt uitsluitend dat BikeExchange het aanbod ontvangen heeft. Ingeval van onbeschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De prijs wordt eveneens zo snel mogelijk terugbetaald.

 2. De taal van de overeenkomst is het Nederlands.

 3. In alle andere gevallen dan in § 7 (1) omschreven, biedt BikeExchange haar gebruikers slechts een platform aan om artikelen te koop te stellen. BikeExchange wordt geen contractpartij en treedt evenmin als verkoper of koper op. Alle klachten, terugvorderingen en bezwaren moeten met de aanbiedende gebruiker geregeld worden. BikeExchange neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de tussen partijen afgesloten overeenkomst. De aanbiedende gebruiker vervult de rechten van de koper die hem volgens de toepasselijke wetgeving toekomen. De gebruiker is er zich van bewust dat de wensen van de klant altijd op de voorgrond moeten staan en er alles aan moet doen om deze ook te vervullen. De aanbiedende gebruiker moet al het mogelijke doen om de klant een uitstekende dienstverlening te garanderen.

§8. Herroeping

 1. Herroepingsrecht:
  De koper heeft het recht om deze overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat hij of een door hem aangestelde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper ons,
  BikeExchangeDE Vertriebs GmbH, Leightonstraße 3, 97074 Würzburg, Duitsland,
  E-mail: info@bikeexchange.nl
  Tel: +32 (0) 78 484 750 via een ondubbelzinnige mededeling (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail) van zijn voornemen tot herroeping in kennis stellen. De koper kan daartoe het model-herroepingsformulier gebruiken, doch dit is evenwel niet verplicht.
  Maakt de koper van deze mogelijkheid gebruik, dan wordt hem onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping overgemaakt.
  De koper heeft zijn herroepingsrecht uitgeoefend binnen deze herroepingstermijn wanneer hij de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

 2. Gevolgen van de herroeping
  Wanneer de koper deze overeenkomst herroept, betalen wij hem onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat wij de mededeling over het herroepingsrecht ontvangen hebben, alle betalingen terug die wij van hem ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat een andere leveringswijze werd gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze). Tenzij met de koper uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, voeren wij de terugbetalingen uit op dezelfde manier als de oorspronkelijke transactie. In geen geval worden op deze terugbetaling kosten aangerekend.
  We kunnen de terugbetaling weigeren tot op het ogenblik dat wij de goederen terug ontvangen hebben, of tot op het ogenblik dat de koper het bewijs levert dat de goederen werden teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  De koper moet de goederen onverwijld, en niet later dan 14 dagen nadat hij ons in kennis heeft gesteld van zijn voornemen tot herroeping, aan ons terugzenden of overhandigen. Het leveringsadres delen wij hem zo snel mogelijk na de ontvangst van de herroeping per e-mail mee. Deze termijn wordt gerespecteerd wanneer de koper de goederen voor het verstrijken ervan opstuurt. Hij draagt de directe kosten van de retournering van de goederen. De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de herroeping

§9. Principes voor advertenties

 1. Iedere geregistreerde gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn account advertenties op het platform van BikeExchange te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties zijn in bepaalde omstandigheden vergoedingen verschuldigd. De gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat advertenties op een welbepaalde plaats op de website verschijnen.

 2. Op het platform is alleen het plaatsen van advertenties die betrekking hebben op fietsen, accessoires en fietsonderdelen toegelaten. Elk stuk wordt slechts eenmaal op de site geadverteerd.

 3. De gebruiker verbindt zich ertoe om in de advertenties geen reclame te maken voor aanbiedingen die geen betrekking hebben op de advertentie.

 4. De gebruiker verbindt zich ertoe om in de betreffende advertentie waarheidsgetrouwe informatie over het product mee te delen.

 5. De gebruiker verbindt zich ertoe om voor de contactname met hem geen gebruik te maken van betaalde telefoondiensten.

 6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van de inhoud van de advertenties. Deze worden zonder verdere controle van de aanbieder gepubliceerd. De gebruiker verbindt zich ertoe geen advertenties te plaatsen die indruisen tegen het vigerend recht of indruisen tegen de goede zeden, in het bijzonder geen advertenties die:
  (a) afbreuk zouden doen aan de rechten van derden, in het bijzonder van eigendoms-, auteurs-, intellectuele eigendoms- en merkenrechten.
  (b) die geweld verheerlijken of pornografisch van aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het Strafwetboek.
  (c) virussen, trojaanse paarden of andere programma’s bevatten die van aard zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te verwijderen.
  (d) niet publiekelijk verkocht of aangeboden mogen worden of waarvan het bezit het vigerend recht schendt.

 7. De gebruiker mag alleen advertenties in eigen naam en niet voor derden plaatsen. Hij mag slechts zijn eigen contactgegevens aanwenden.

 8. Na de verkoop van een product in het kader van een advertentie is de verkoper verplicht om de contractuele gegevens aan BikeExchange mee te delen.

 9. Als de aanbieder als gevolg van een inhoud van de gebruiker wordt aangesproken door derden tot verbod, verwijdering, vraag tot informatie, vergoeding van kosten of schade, dan zal de gebruiker de aanbieder vrijwaren voor alle kosten, met inbegrip van de redelijke kosten van juridische verdediging. Als er een geschil of aanspraak vanwege een derde bestaat, en de gebruiker maakt kenbaar dat dit ongegrond is, biedt hij de aanbieder voor het verweer van de aanspraak een voorschot aan tot zekerheid van de kosten van verdediging en schadevergoedingen, en komt hij tussen in het geschil.

§10. Aanvullende verplichtingen voor commerciële gebruikers

 1. Bij koopverdragen die worden afgesloten over het platform is BikeExchange de enige contractpartij van de koper en neemt zij de volle verantwoordelijkheid. Dit omvat – doch niet limitatief – klantenservice, terugbetaling, orderverwerking, garantie, herroeping, teruggave en productgebreken, enz.

 2. Wie zich als commerciële gebruiker bij het platform van BikeEchange aanbiedt, stemt ermee in dat BikeExchange de kosten die verband houden met de terugbetaling, orderverwerking, garantie, herroeping, teruggave en productgebreken, bij de verkoper in rekening brengt om de algemene gebruiksvoorwaarden van BikeExchange te garanderen. Deze kosten worden automatisch geboekt via de gekozen betalingsoptie.

 3. BikeExchange koopt de goederen van de commerciële gebruiker en verkoopt ze door aan de consument. Wanneer een commerciële gebruiker goederen verkoopt via de BikeExchange-website geeft hij aan BikeExchange de toestemming om 100 % van de betaling voor goederen en diensten in ontvangst te nemen. BikeExchange maakt het volledige bedrag onder aftrek van de verkoopscommissie en de transactiekosten (zie § 5, paragraaf 2) zeven dagen na verzending van de goederen over aan de commerciële gebruiker via de gekozen betalingsoptie.

§11. Gebruiksrechten

 1. In het geval auteursrechtelijk beschermde werken worden geüpload geeft de gebruiker aan BikeExchange een eenvoudig, in ruimte en tijd beperkt gebruikersrecht bedoeld voor het gebruik binnen het platform en/of de website van BikeExchange. In het bijzonder wordt het recht verleend om het betreffende werk te publiceren en/of te laten publiceren en/of openbaar te maken en/of openbaar te laten maken. De gebruiker garandeert dat hij de rechten op de afbeelding bezit – en als het over een persoon gaat – dat deze zijn toestemming voor de publicatie heeft gegeven.

 2. BikeExchange stelt aan de commerciële gebruiker een homepage inclusief subdomein ter beschikking. De commerciële gebruiker krijgt hierop, alsook op het CMS-systeem, voor de duur van de overeenkomst een eenvoudig, in ruimte en tijd beperkt gebruiksrecht voor het beoogde gebruik. De gebruiker moet alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het beheer van de homepage zelf vervullen.

§12. Prijzen

 1. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro.

 2. Bij BikeExchange worden in Nederland de betaalmiddelen Ideal, Bancontact-MrCash, PayPal, SOFORT overschrijving en Braintree aanvaard. Aan de koper worden daarbij geen extra transactiekosten aangerekend.

§13. Levering en verzending

 1. Wij verzenden onze producten in heel Nederland. De verschuldigde verzendingskosten zijn afhankelijk van de waarde van de bestelling, de grootte en het gewicht van de goederen en van de verzendende vervoersonderneming. De verzendingskosten worden al berekend in het winkelmandje en worden bij de totale prijs gevoegd.

 2. De levertijd bedraagt standaard tussen 3 en 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De verzending volgt principieel pas wanneer alle bestelde artikelen gereed zijn voor verzending en alle betalingen zijn ontvangen. De exacte levertijd van het bestelde product wordt door de verkoper aangegeven op de productfiche, maar is niet langer dan de standaard levertermijn.

 3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is of de bestelling niet uitgevoerd kan worden, wordt de koper daarvan binnen de 3 werkdagen op de hoogte gebracht. De koper heeft dan de mogelijkheid om een ander product te bestellen, de levering van het product af te wachten of de terugbetaling van het koopbedrag te vragen.

 4. Alle fietsen worden geassembleerd door ervaren professionele monteurs en verzonden in een speciale fietsdoos. Na ontvangst van de levering moeten in principe alleen nog het stuur, de pedalen en het voorwiel op de fiets gemonteerd worden. Het wordt echter ten zeerste aanbevolen om de fiets voor de eerste rit door een bekwame fietsspecialist te laten controleren. Neem de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsvoorschriften van de betrokken fabrikant in acht.

§14. Click & Collect

 1. Via Click & Collect bestelde goederen worden in principe binnen de 3 – 7 werkdagen aan de koper ter beschikking gesteld. De exacte levertijd wordt door de verkoper van het bestelde product in de productfiche aangegeven, maar is niet langer dan de standaard levertermijn.

 2. Bij de afhaling van de goederen is de koper verplicht een bewijs van de koop te verstrekken (e-mailbevestiging) en zich desgevallend te identificeren.

 3. Als het bestelde product niet beschikbaar is of de bestelling niet uitgevoerd kan worden, wordt de koper daarvan uiterlijk binnen de 3 werkdagen op de hoogte gebracht. De koper heeft dan de mogelijkheid om een ander product te bestellen, de levering van het product af te wachten of de terugbetaling van de koopprijs te vragen.

§15. Omwisseling, teruggave en garantie

 1. Naast, en los van het herroepingsrecht van § 8, verleent BikeExchange aan de gebruiker een 14-daags teruggaverecht van de goederen. Dit teruggaverecht geldt uitsluitend voor gebrekkige producten of producten in een verkeerde maat.
  (a) De koper moet de gebrekkige producten terugbezorgen aan de handelaar bij wie hij de goederen oorspronkelijk aankocht. Daarenboven moet een bewijs van de aankoop worden voorgelegd.
  (b) Wanneer het product gebrekkig is of in de verkeerde maat werd geleverd, wordt dit met een identiek product vervangen. Als het product in de verkeerde maat geleverd werd, maar bewezen is dat de koper zich over de eigenschappen en gebruikswijzen heeft kunnen vergewissen, wordt geen omruiling toegestaan.
  (c) Wanneer het product niet omgeruild kan worden, heeft de koper de mogelijkheid om een product van dezelfde waarde te verwerven of zich de volledige koopprijs te doen terugbetalen.
  (d) Het is de verkoper van een product toegestaan om de voorgaande bepalingen onder de opgave van het product uit te breiden met eigen aanvullende diensten op het gebied van omwisseling, teruggave en garantie.

 2. De wettelijke garantiebepalingen en productaansprakelijkheidsrecht zijn van toepassing. De garantietermijn bedraagt 2 jaar en loopt vanaf de afgifte van de goederen.

§16. Aansprakelijkheid

 1. BikeExchange is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van het platform, in het bijzonder, maar niet limitatief, op grond van onderhoudswerkzaamheden, voor zover de totale duur van de uitval niet meer bedraagt dan 1 % per kalenderjaar en wanneer er ingeval van een langere uitval geen sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

 2. BikeExchange is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door de gebruikers op het platform gepubliceerde advertenties of productbeschrijvingen.

 3. In het bijzonder distantieert BikeExchange zich van alle met de advertentie verbonden weblinks, hun inhoud en de auteur, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de handel en de eventuele schade die dergelijke links met zich zouden kunnen brengen.

 4. BikeExchange kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door lichte nalatigheid.

 5. BikeExchange is niet aansprakelijk voor schade die niet de geleverde zaken zelf betreffen, in het bijzonder niet voor gederfde winst en andere financiële verliezen.

 6. BikeExchange is niet aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade die toe te schrijven is aan montagewerkzaamheden aan het product.

 7. De in de voorgaande bepalingen besproken aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als het gaat om schade of verwondingen aan het leven, het lichaam of de gezondheid tengevolge van het opzettelijk verzwijgen van gebreken, vorderingen op basis van de Wet Productaansprakelijkheid, ingeval van opzet en grove nalatigheid, alsook bij schending van verplichtingen waarvan de klant mocht vertrouwen op de goede naleving ervan.

 8. Bij de levering van de fiets wordt ten zeerste aanbevolen om de fiets voor het gebruik door een bekwame fietsspecialist te laten controleren. Het niet naleven van dit voorschrift kan leiden tot de slechte werking van de fiets. Voor de daaruit voortvloeiende verwondingen of materiële schade aanvaardt BikeExchange geen aansprakelijkheid.

§17. Vrijwaring

 1. De gebruiker vrijwaart BikeExchange, haar werknemers, vertegenwoordigers en aangestelden, voor alle aanspraken of vorderingen vanwege derden – inclusief de redelijke kosten van juridische verdediging – die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of voor vermeende inbreuken of schendingen van de bepalingen van deze overeenkomst. BikeExchange behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en ieder mogelijk geschil, dat tot een vrijwaringsvordering tegen een gebruiker kan leiden, over te nemen. De verplichting tot vrijwaring blijft hierdoor onverkort van toepassing. Het blijft aan het oordeel van BikeExchange om een niet kennelijk ongegronde aanspraak van een derde al of niet te erkennen. De gebruiker kan zich bij aanvaarding van dergelijke aanspraak tegenover BikeExchange niet beroepen op het niet-bestaan van deze aanspraak. Hij kan deze hypothese echter afwenden door uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor het verdere verloop van de procedure te aanvaarden.

 2. BikeExchange zal de gebruiker, binnen de wettelijke grenzen, onverwijld op de hoogte brengen wanneer derden of de autoriteiten tegenover haar aanspraken laten gelden, die aan de gebruiker toegerekend kunnen worden door de overtreding van de wet en/of administratieve regels, hetzij ingeval van de schending van de rechten van derden.

 3. De gebruiker ondersteunt BikeExchange naar bestvermogen bij de juridische verdediging. Bestaan de aan BikeExchange ten laste gelegde wettelijke inbreuken erin dat de gebruiker of naar aanleiding van door de gebruiker online geplaatste gegevens, vormgevingen en/of auteursrechten en/of merkenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, dan kan BikeExchange van de gebruiker eisen dat deze naast de redelijke kosten van juridische verdediging ook de eventuele schadevergoeding op zich neemt.

 4. BikeExchange is gerechtigd tot onmiddellijke verwijdering en/of deactivering van de aanbieding en/of advertentie wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de rechten van derden geschonden zouden kunnen worden. Van ernstige aanwijzingen van een onwettigheid en/of schending van het recht is in het bijzonder, maar niet limitatief, sprake, wanneer overheden of andere derden maatregelen van welke aard dan ook ondernemen tegen BikeExchange en/of de gebruiker, en deze maatregelen gesteund zijn op een onwettigheid en/of schending van het recht. Er vindt geen terugbetaling plaats van vergoedingen naar aanleiding van de vroegtijdige verwijdering van aanbiedingen en/of advertenties op grond van de voorgaande bepalingen.

§18. Slotbepaling

 1. Op de onderliggende gebruikersbepalingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 2. Als partijen handelaars zijn, wordt voor alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de stad waar de hoofdzetel van BikeExchange gevestigd is.

 3. Als een of meerdere bepalingen van deze gebruikersbepalingen nietig of onuitvoerbaar zouden zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverkort overeind.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief